with 61 Comments

CARUL MARE

Tabăra de weekend “Stargazing”

pentru copiii timizi și curioși

 

/////////// scroll down for English /////////

 

Să experimentăm somnul într-un cort, focuri de tabără, să învățăm lucruri interesante despre natură și să ne facem prieteni noi!

 

Această tabără de două nopți este pentru copiii care nu sunt pregătiți să stea departe de familie pentru prea mult timp, este ca o tabără de antrenament, să fie independenți și să creeze singuri noi amintiri de vară.

La Carul Mare totul ține de natură.

Ne place să promovăm activități în aer liber și legate de natură, bazate pe îngrijirea pământului, grija oamenilor și etică echitabilă.

Locația este formată din 3500 mp grădină semi sălbatică îngrădită, în care se lucrează la o pădure comestibilă. Avem și o sală mare de atelier/bibliotecă, pentru zilele ploioase.

 

Ce modalitate mai bună de a învăța pentru copii decât experimentând ei înșiși?

 

Cele două ateliere principale ale taberei noastre tematice sunt:

 • Cadranele solare, perfecte pentru studiul relației dintre pământ și soare, precum și pentru a ține evidența timpului, cu activități cu umbre și crearea de ceasuri naturale. În acest atelier îi vom ajuta pe copii să învețe despre conceptele de timp și direcție, precum și despre istoria din spatele cadranelor solare: încercările timpurii ale omului de a ține timpul.

 

 • Astronomie, desfășurată noaptea: sub măreția unui cer de noapte înstelat, copiii vor folosi un telescop pentru a studia luna, a diferenția planetele și a contempla imensitatea galaxiei noastre.

 

Aceste ateliere vor oferi copiilor cunoștințe prețioase și înțelegere despre lumea din jurul lor, cu concepte cheie despre fizica spațiului, știința pământului și natură.

Scopul nostru este să-i facem pe copii conștienți de puterea naturii ca un instrument util de încredere, care poate fi folosit în zilele noastre, cu o simplă cunoaștere a faptelor științifice.

Dorim să-i ajutăm să dezvolte observația prin natură, simț practic și gândire intuitivă, precum și spirit de lucru în echipă, prin activități interesante în aer liber în care să se implice.

 

Apoi propunem ateliere creative paralele despre upcycling, foraging sau ilustrare, și o vizită la fermă bio pentru că ne pasă mult de sustenabilitate, de inventivitate, de creare și de împărtășire.

 

Mâncarea va fi făcută cu produse locale, proaspete și de sezon de BioFerma Albastrea. Iar pâinea și produsele derivate vor fi făcute de brutarii artizani franco-români: Brutarie Haiduc, din Sărata.

 

Taberele se vor desfășura în limba engleză și română.

 

Atât instructori taberei au o experiență bogată de lucru cu copiii și tinerii în sectoarele lor de activitate: sport, arta, dezvoltare personală și pedagogie.

Faceți cunoștință cu formatorii:

Coralie de Gonzaga este un artist vizual francez. A lucrat în Finlanda și Austria înainte de a se muta în România. Are experiență în predarea artei și a limbilor străine copiilor.

Silviu Naicu este român, este realizator de film și are experiență în predarea sporturilor copiilor, precum schi și ciclism.

 

Vom lucra cu copii de la 7 la 10 ani, în grupuri mici de câte zece, pentru a putea acorda fiecăruia dintre ei timpul și atenția necesare pentru a învăța și a experimenta.

 

Locaţia: Carul Mare Camps, Sarata, Județ Sibiu.

 

Camp I: 1-2-3 iulie 2022: 10 locuri

Camp II: 19-20-21 august 2022: 10 locuri

 

Vineri de la ora 15 până duminică la ora 17

(Transportul se face individual)

Pret Tabara Stargazing: 520 lei

 

Înscrierea se face pe mailul hello@carulmare.ro specificand :

– Camp I sau Camp II

– Numele complet al copilului

– Data lui de nastere

– Telefon de contact parinti/tutor

- CNP și adresa unuia dintre părinți

– Adrese de mail pe care putem comunica

– Informații medicale și informații special despre copil– dacă copilul are afectiuni, alergii, tratamente, accidentari recente, etc…

 

GENERAL RULES & Infos

Carul Mare restitue 50% din plată în cazul în care se renunță cu 7 sau mai multe zile calendaristice înainte de a începe tabăra. Nu se restituie taxa de participare la activități, dacă participantul se retrage cu mai puțin de 7 zile (inclusive) înainte de ziua de începere a activității la care participantul a fost înscris.

Indiferent de cauze, dacă părintele scoate copilul din tabără, nu se restituie banii.

În caz de neprezentare în tabără, nu se recupereaza suma achitata.

Fiecare tabără are o trusa de prim ajutor care acoperă situațiile ce pot apărea și pot fi gestionate de echipa noastra. Dacă sunt situații mai grave se apelează la un medic. Sau copilul va fi adus la spitalul din Avrig.

Copiii sunt cazați în corturi, separați pe gen.

Apa de băut va proveni din apă îmbuteliată.

Pe perioada taberei cei 10 copii sunt supravegheați și instruiți de 2 instructori, și 1-2 îngrijitorii.

Transportul copiilor pana la locația taberei este în responsabilitatea părinților sau a tutorelui legal.

 

Formalitățile de înscriere cuprind urmatorii pasi:

 1. Trimiterea formularului de înscriere prin email pe adresa: hello@carulmare.ro
 2. Confirmarea înscrierii (comunicata pe email) implica achitarea taxei de participare.

 

Thank you!

Echipa Carul Mare

 

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

 

CARUL MARE

Stargazing Weekend Camp 

for shy and curious kids

                      

Let’s experience sleeping in a tent, camp fires, learning interesting facts about nature and making new friends!

 

This two nights camp is for the children who aren’t ready to stay away from their family for too long, it is like a training camp, to be independent and create new summer memories by themselves.

At Carul Mare, it is all about nature. 

We like to promote outdoor and nature related activities, based on earth care, people care and fair share ethics.

The site consists of 3500 square meters of semi-wild fenced garden where we are working on a comestible forest. We also have a big workshop/library room, for rainy days.

 

What better way to learn for the children than by experimenting themselves?

 

The two main workshops of our thematic camp are: 

 • Sundials, perfect for studying the relationship between the earth and the sun, as well as keeping track of time, with shadow activities and creation of natural clocks. In this workshop we will help the children to learn about the concepts of time and direction, as well as the history behind sundials: man's early attempts at keeping time.

 

 • Astronomy, held at night: under the majesty of a starry night sky, the children will use a telescope to study the moon, differentiate the planets and contemplate the immensity of our galaxy. 

 

These ateliers will give the children precious knowledge and understanding about the world around them, with key concepts of space physics, earth science, and nature. 

Our goal is to make the children aware of the power of nature as a useful reliable tool that can be used nowadays, with simple knowledge of scientific facts.

We want to help them develop observation through nature, practical sense and intuitive thinking as well as team work, through interesting outdoor activities to get involved in. 

Then we propose parallel creative workshops about upcycling, foraging or illustrating, and a bio farm visit because we care a lot about sustainability, inventing, making and sharing.

 

The meals will be prepared with fresh seasonal products, locally provided by BioFerma Albastrea. And the bread and baked goods will be made by artisan french-romanian bakers: Brutarie Haiduc, from Sarata.

 

The camps will be held in English and Romanian languages.

 

Both camp instructors have a rich experience working with children and young people in their fields of activity: sports, art, personal development and pedagogy.

Meet the trainers:

Coralie de Gonzaga is a french visual artist. She worked in Finland and Austria before moving to Romania. She has experience in teaching art and languages to children.

Silviu Naicu is Romanian, he is a filmmaker and has experience in teaching sports to children, such as skiing, and biking.

 

We take on board children from 7 to 10 years old, in small groups of ten, to be able to give to each of them the time and attention needed to learn and experience.

 

Location: Carul Mare Camps, Sarata, Sibiu County.

 

Camp I: 1-2-3 July 2022: 10 places

Camp II: 19-20-21 August 2022: 10 places

 

Friday from 3 pm to Sunday at 5 pm.

(The transport is done individually)

Stargazing camp price: 520 lei

 

The registration is made on the email hello@carulmare.ro specifying:

- Camp I or Camp II,

- The child's full name

- His date of birth

- Parent/tutor contact phone number

- CNP and address of one of the parents

- A valid email address for communication

- Medical information and special information about the child - if the child has allergies, treatments, recent injuries, etc.

 

GENERAL RULES & Infos

Carul Mare refunds 50% of the payment if it is canceled 7 or more calendar days before starting the camp. The participation fee for the activities will not be refunded if the participant withdraws less than 7 days (inclusive) before the start day of the activity in which the participant was registered.

Regardless of the cause, if the parent takes the child out of the camp, the money is not refunded.

In case of no-show, the amount paid will not be refunded.

Each camp has a first aid kit that covers situations that may arise and can be managed by the team. If there are more serious situations, we will call a doctor, or the child will be taken to Avrig Hospital.

The children are housed in tents, separated by gender.

Drinking water will come from bottled water.

During the camp, the 10 children are supervised and trained by 2 instructors, and 1-2 caregivers.

 The transport of children to the campsite is the responsibility of the parents or legal guardian.

 

 The registration formalities include the following steps:

 1. Sending the registration form by email to: hello@carulmare.ro
 2. Confirmation of registration (communicated by email) involves the payment of the participation fee.

 

Thank you!

Carul Mare team

Looking forward to meet you all!

61 Responses

 1. cialis professional
  |

  cialis professional

  cialis professional

 2. buy cheap sildenafil online
  |

  buy cheap sildenafil online

  buy cheap sildenafil online

 3. sildenafil 100mg without a prescription

  sildenafil 100mg without a prescription

 4. buy brand viagra canada
  |

  buy brand viagra canada

  buy brand viagra canada

 5. cheap generic sildenafil citrate

  cheap generic sildenafil citrate

 6. where can you buy viagra uk
  |

  where can you buy viagra uk

  where can you buy viagra uk

 7. tadalafil cvs
  |

  tadalafil cvs

  tadalafil cvs

 8. free cialis trial samples
  |

  free cialis trial samples

  free cialis trial samples

 9. cialis manufacturer
  |

  cialis manufacturer

  cialis manufacturer

 10. cialis tadalafil treat
  |

  cialis tadalafil treat

  cialis tadalafil treat

 11. gabapentin forgetfulness
  |

  gabapentin forgetfulness

  gabapentin forgetfulness

 12. bactrim paciorkowiec
  |

  bactrim paciorkowiec

  bactrim paciorkowiec

 13. metronidazole arrhythmia
  |

  metronidazole arrhythmia

  metronidazole arrhythmia

 14. tamoxifen schleimhautschwellung
  |

  tamoxifen schleimhautschwellung

  tamoxifen schleimhautschwellung

 15. valtrex+unprotected
  |

  valtrex+unprotected

  valtrex+unprotected

 16. lyrica anderson and a1
  |

  lyrica anderson and a1

  lyrica anderson and a1

 17. lasix hyperglycemia
  |

  lasix hyperglycemia

  lasix hyperglycemia

 18. glyburide/metformin tablets
  |

  glyburide/metformin tablets

  glyburide/metformin tablets

 19. telmisartan lisinopril
  |

  telmisartan lisinopril

  telmisartan lisinopril

 20. rybelsus effectiveness
  |

  rybelsus effectiveness

  rybelsus effectiveness

 21. package insert rybelsus
  |

  package insert rybelsus

  package insert rybelsus

 22. rybelsus 3 mg tablet price
  |

  rybelsus 3 mg tablet price

  rybelsus 3 mg tablet price

 23. metronidazole alcoholism
  |

  metronidazole alcoholism

  metronidazole alcoholism

 24. long term zoloft use
  |

  long term zoloft use

  long term zoloft use

 25. duloxetine with adderall
  |

  duloxetine with adderall

  duloxetine with adderall

 26. azithromycin dosage for 4 year old

  azithromycin dosage for 4 year old

 27. how long before cymbalta works for nerve pain

  how long before cymbalta works for nerve pain

 28. lexapro pill
  |

  lexapro pill

  lexapro pill

 29. viagra singapore prescription
  |

  viagra singapore prescription

  viagra singapore prescription

 30. gabapentin forms
  |

  gabapentin forms

  gabapentin forms

 31. escitalopram and citalopram what’s the difference

  escitalopram and citalopram what’s the difference

 32. fluoxetine urinary retention
  |

  fluoxetine urinary retention

  fluoxetine urinary retention

 33. amoxicillin 875 dosage for strep throat

  amoxicillin 875 dosage for strep throat

 34. keflex during pregnancy
  |

  keflex during pregnancy

  keflex during pregnancy

 35. cephalexin for tonsillitis
  |

  cephalexin for tonsillitis

  cephalexin for tonsillitis

 36. can you take cephalexin for sinus infection

  can you take cephalexin for sinus infection

 37. ciprofloxacin uses
  |

  ciprofloxacin uses

  ciprofloxacin uses

 38. how long does an allergic reaction to bactrim last

  how long does an allergic reaction to bactrim last

 39. how long does it take for side effects of bactrim to go away

  how long does it take for side effects of bactrim to go away

 40. depakote coupon
  |

  depakote coupon

  depakote coupon

 41. ddavp patient assistance
  |

  ddavp patient assistance

  ddavp patient assistance

 42. what is cozaar prescribed for

  what is cozaar prescribed for

 43. lowest effective dose of citalopram

  lowest effective dose of citalopram

 44. augmentin dosage for sinus infection how many days

  augmentin dosage for sinus infection how many days

 45. coming off effexor weight loss

  coming off effexor weight loss

 46. do i have to take flomax forever

  do i have to take flomax forever

 47. determination of simvastatin and ezetimibe

  determination of simvastatin and ezetimibe

 48. diclofenac sodium 75 mg tablets

  diclofenac sodium 75 mg tablets

 49. diltiazem interactions
  |

  diltiazem interactions

  diltiazem interactions

 50. does insurance cover contrave

  does insurance cover contrave

 51. flexeril drug interactions
  |

  flexeril drug interactions

  flexeril drug interactions

 52. aripiprazole brand name
  |

  aripiprazole brand name

  aripiprazole brand name

 53. does amitriptyline make you sleepy

  does amitriptyline make you sleepy

 54. which medication is given to clients who are diagnosed with angina but are allergic to aspirin?

  which medication is given to clients who are diagnosed with angina but are allergic to aspirin?

 55. allopurinol dosage for gout
  |

  allopurinol dosage for gout

  allopurinol dosage for gout

 56. rhodiola and ashwagandha together

  rhodiola and ashwagandha together

 57. celexa lexapro
  |

  celexa lexapro

  celexa lexapro

 58. augmentin 875 price
  |

  augmentin 875 price

  augmentin 875 price

 59. side effects of celebrex
  |

  side effects of celebrex

  side effects of celebrex

 60. celecoxib side effects kidney

  celecoxib side effects kidney

 61. bupropion for weight loss
  |

  bupropion for weight loss

  bupropion for weight loss